Ghép gan cho bệnh gan chuyển hóa: Trải nghiệm tại Trung tâm ghép gan do người hiến tặng còn sống

Bệnh gan chuyển hóa (MLD) thường tiến triển đến các tình trạng đe dọa tính mạng. Nghiên cứu này dự định mô tả kết quả của việc ghép gan (LTx) đối với MLD tại một trung tâm cấy ghép có người hiến tặng còn sống, nơi các mô ghép mang gen dị hợp tử có khả năng được sử dụng.

Phương pháp: Chúng tôi đánh giá hồi cứu hồ sơ y tế của 54 bệnh nhân MLD trải qua LTx từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 2 năm 2012 tại Trung tâm Y tế Asan ở Seoul, Hàn Quốc. Tỷ lệ ghép tích lũy và tỷ lệ sống sót của bệnh nhân được phân tích theo tuổi của bệnh nhân, và LTx của người hiến tặng còn sống hoặc đã qua đời. Sự tái phát của căn bệnh ban đầu cũng đã được điều tra.

Kết quả: Tỷ lệ sống tích lũy của bệnh nhân sau ghép ở một, năm và 10 năm là 90,7%, 87,5% và 87,5%, và tỷ lệ sống sót sau ghép tương ứng là 88,8%, 85,5% và 85,5%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ sống sót của bệnh nhân theo tuổi người nhận, sự phù hợp với kháng nguyên bạch cầu của người và LTx của người hiến còn sống hoặc đã qua đời. Cũng không có sự khác biệt về tỷ lệ sống sót của bệnh nhân giữa nhóm MLD và nhóm không MLD cho trẻ em. Sự tái phát của bệnh chuyển hóa ban đầu không được quan sát thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào trong thời gian theo dõi.

Kết luận: Kết quả của chúng tôi gợi ý rằng chương trình cấy ghép chi phối người hiến tặng còn sống được dung nạp tốt trong MLD mà không tái phát MLD ban đầu khi sử dụng tất cả các loại cấy ghép.